דף הבית   |   מטרות התוכנית   |   תוכנית האב   |   עדכונים   |   מיזמים   |   גלריה   |   אתרים היסטוריים   |   מסלולי טיולים   |   צוות התכנון   |   ועדת היגוי   |   פורום   |   English


תרומתו האקולוגית של הפרויקט

  • הצומח הטבעי באגן הקדרון: באגן הקדרון העליון ייעשה מאמץ לשמר את המופע של אחד מנופי התרבות והמורשת החשובים בעולם. לאורך הקדרון התפתחו עם השנים ריכוזים של מטעי זיתים ותרבות חקלאית עשירה. למרות שהמופע של נוף התרבות הוא פגוע, השימור של רצף פתוח של מסדרון אקולוגי ראשי לאורך הקדרון ומסדרונות משניים במורדות יתרמו רבות לאקולוגיה של מרחב הקדרון. סקרי צמחיה שנערכו לאורך הקדרון גילו עושר צמחי של כ- 260 מיני צמחים שונים, רב שנתיים וחד שנתיים גם יחד, אך חלק מצמחים אלה הינם אנדמים והם התפתחו באגן כתוצאה מהזרמת השפכים. התכנית תיקבע את מתכונות הניטור של הצמחיה עם פיתוח תהליך ההפסקה של הזרמת שפכים ושיקום אפיק הנחל והחזרתו (גם אם באופן חלקי) למצבו הטבעי.
  • החי באגן הקדרון: אגן הקדרון הינו "ענף" של השבר הסורי אפריקאי אשר דרכו הגיעו כ -80 בעלי חיים חולייתיים – בין השאר יעלים והצבי המדברי. תכנית האב תוודא ככל האפשר שימור מרחבים פתוחים ורצופים לטובת בעלי החיים.
  • הקדרון מהווה חלק מפרוזדור נדידת הציפורים מהחשובים בעולם. כחצי מיליארד ציפורים עוברות במרחב זה כפעמיים בשנה. גם הבט זה של נדידת הציפורים והצפרות יהוו חלק מתכנית זאת.
  • מפגעים סביבתיים באגן הקדרון:
    • פסולת בניין: מאות אלפי מ"ק של פסולת בניין הושלכו בתוואי האפיקים של הקדרון ויובליו. הדבר מהווה מפגע בריאותי, נופי, הידרולוגי וסביבתי מהרמה הגבוהה ביותר. התכנית תתווה דרכים לפינוי הפסולת תוך קביעת סדרי עדיפויות, שלביות מימוש וכד'.
    • הזרמת שפכים: להזרמת השפכים בקדרון יש השלכות בתחומים רבים כגון סכנה בריאותית עקב השקיה של גידולים חקלאיים במי ביוב וכן חילחול מזהמים לאקוויפר ההר המזרחי. התכניות המקיפות שהוזכרו לעיל יצמצמו באופן משמעותי סכנות אלו. ראוי לציין שבקדרון העליון ישנם מספר אזורים כגון ואדי ג'וז שבהם יש ריכוז מוסכים המהווים מקור זיהום. גם נושא זה יטופל כחלק מהטיפול הכולל בהיבטים האקולוגיים של הנחל.

תרומת הפרויקט לשיפור איכות המים ולמשטר המים בנחל

נחל קדרון הינו באופיו נחל אכזב עם זרימות שטפוניות. מספר מצומצם של מעיינות, כגון מעיין הגיחון ועין רוגל, מזרימים כמות קבועה של מים (פחות ממיליון מ"ק בשנה). במהלך ההיסטוריה שימשו מים אלה בעיקר לשתיה ולחקלאות כך שהקדרון נשאר ברובו נחל אכזב. במהלך הדורות האחרונים, עם גידול האוכלוסיה החלו לזרום כמויות גדולות של מי ביוב בקדרון – כאמור לעיל כ- 35,000 מ"ק ביום שהם כ- 10 מליון מ"ק בשנה. תכנית מקפת וכוללת לטיפול במערכות הביוב של הקדרון יביאו לשיפור דרמתי באיכות המים ובמשטר הזרימה של הנחל. כחלק מהתכנית הכוללת לפתרון בעיות הביוב של הקדרון תוצגנה חלופות לניצול מי הביוב המטוהרים לפי מערך שימושים שייבחן ע"י ועדת ההיגוי.

מטרות הפרויקט

1. תכנית לאגן הקדרון בתרחישים: co-existence, cooperation, partnership - דו קיום, שיתוף פעולה, שותפות
2. פיתוח "מרחב ביוספרי" אזור שמור, נקי מביוב, ממטרדים ומנוקז
3. "הנחל כגשר":

  • בין ישויות פוליטיות ותרבותיות
  • בין חברות, אוכלוסיות (כ- 250,000 תושבים כיום), קהילות ושכונות
4. יצירת מרחב תיירות ושימור אתרי מורשת - "הנחל של העיר הקדושה"
5. חיזוק הקשר לאורך יובלי הקדרון - בין הרכסים והערוץ, בין הבנוי והפנוי
6. פיתוח תרבות הפנאי, ספורט ונופש
7. יצירת כלי לניהול ופיתוח אגני בראיה רב שנתית
8. התכנית כקטליזטור לגיוס מימון
9. יישום בשלבים תוך כדי הכנת התכנית
10 . התכנית כבסיס לתכניות סטטוטוריות

התכנית תיצור אינטגרציה בין הגורמים השונים המעורבים כרגע בפיתוח ושימור אגן הקדרון. התכנית הוצגה בפני למעלה מ-30 בעלי עניין והתקיים דיון יסודי ומקיף בהיבטים השונים של
מימוש התכנית. חלק אינטגרלי ממערך העבודה המתמשך הוא שיתוף בעלי העניין בכל שלב משלבי התכנית. לפיכך התכנית תוצג מספר פעמים לבעלי העניין השונים לפני שתגובש סופית על מנת להבטיח את מימוש הפוטנציאל התרבותי, האמוני, הסביבתי, נופי, אורבני, אזורי, אקולוגי, חברתי ותשתיתי של תכנית זאת.

 

<    1    2